ALPHA PSYCHIATRY

Sexual satisfaction and quality of life in cured testicular cancer

1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Trabzon

2.

Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Rize

3.

Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Adana

Alpha Psychiatry 2009; 10: 233-238
Read: 596 Downloads: 440 Published: 03 May 2021

Objective: The testicular cancer affecting young male has good prognosis, so led to increasing number of cancer survivors. Thus, the aim of this study is to assess level of depression and anxiety symptoms, quality of life, sexual function in cured stage I seminoma patients and to compare them with healthy controls.

Methods: The sample consists of 15 cured testicular cancer patients of whom followed in Radiation Oncology Department in Karadeniz Technical University, Medical School Hospital. All patients are stage I seminoma with unilateral orchiectomy. The patient group was compared in means of sociodemographic data and clinical assessment measures including BAS, BDS, GRISS, EORTC QLQ-C30 version 3.0 with the control group matched in age, level of educational, marital status and occupation. The study was designed as case control study.

Results: The patients (n=15) with average remission length of 25±19.5 months who completed radiotherapy and surgical therapy with respect to same protocol for stage I testicular cancer were compared with control group matched in age, level of education al, marital status and occupation. In clinical assessment no statistical difference in sexual function, life quality, depression and anxiety level was found between study sample and control group.

Discussion: Stage I cured seminoma patients do not experience psychosocial problems. Indifference in quality of life, sexuality might be attributed to sample consisting of solely stage I cured seminoma patients and smallness of the sample. These results may be a prediction for forthcoming studies. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:233-238)


Remisyonda testis kanseri hastalarında  cinsel doyum ve yaşam kalitesi

Amaç: Genç erkek hastaları etkileyen ve iyi prognoza sahip olan testis kanserli hastaların sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmada testis kanseri tanısı konmuş, remisyonda izlenen Evre I seminom olgularında anksiyete ve depresyon düzeylerini, yaşam kalitesini, cinsel işlevleri değerlendirmek ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Örneklem Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi’nde izlenmekte olan tümü tek taraflı orşiektomili Evre I remisyonda 15 seminom hastasından oluşmaktadır. Tüm hastalar tek taraflı orşiektomili Evre I seminomdur. Çalışma grubu yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ve çalışma durumları bakımından eşleştirilmiş eşit sayıda kontrol grubu ile sosyodemografik veriler ve BAÖ, BDÖ, GRCDÖ, EORTC QLQ-C30 versiyon 3.0 ölçeklerini içeren klinik ölçeklerle karşılaştırılmıştır. Çalışma olgu kontrol çalışması olarak düzenlenmiştir.

Sonuçlar: Evre I testis kanseri nedeni ile aynı protokole göre radyoterapi ve cerrahi tedaviler uygulanmış, ortalama remisyon süreleri 25.6±19.5 ay olan bir grup hasta (s=15) kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Klinik değerlendirmede cinsel işlev, yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeylerinde örneklem grubu ile kontrol grubu açısından istatistiksel fark bulunmamıştır.

Tartışma: Standart tedavi sonrası remisyona giren Evre I seminom hastalarının yaşam kalitesi, cinsel işlevler açısından sağlıklı kontrollerle arasında fark bulunmaması, örneklemin erken evre remisyonda seminom hastalarında oluşmasına ve örneklemin küçüklüğüne bağlanabilir. Bu sonuçlar ileriki çalışmalar için öngörücü olabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:233-238)

Files
EISSN 2757-8038