ALPHA PSYCHIATRY

Severity of pain and relationship with psychiatric symptoms in patients with fibromyalgia

1.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Baltalimanı Kemik Hast. Eğit. ve Araşt. Hastanesi, İSTANBUL

2.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2005; 6: 69-74
Read: 626 Downloads: 441 Published: 17 May 2021

Objective: Aim of this study was to evaluate the severity of pain and relationship with psychiatric symptoms, alexithymia, depression and anxiety in female outpatients with fibromyalgia.

Methods: The study was conducted between October 2003 and March 2004 in Baltalimanı State Hospital for Musculoskeletal Disorders in Istanbul. Fifty one patients with fibromyalgia according to the operational criteria proposed by the American College of Rheumatology were included in the study. Other than sociodemographic form, for psychiatric symptoms we used SCL-90. Pain was measured by Visual Analog Scale (VAS) and Verbal Rating Scale (VRS) and the anxiety and depression levels were measured by self-rating scales the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI), and clinician rating scales the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and the Hamilton Depression Rating Scale (Ham-D).

Results: VAS showed positive correlation with somatic, anxiety and phobia symptoms of SCL-90, whereas VRS only showed positive correlation with anxiety symptoms. Both VAS and VRS showed positive correlations with BAI and HARS and VRS also showed positive correlation with BDI. There was no correlation with Ham-D. When considering subscales of HARS, VAS showed positive correlation with both subscales of HARS and VRS showed positive correlation with only psychic subscale of HARS. Determinant was BAI score when taking VAS score as a dependent variable in linear regression. VRS score was taken as a dependent variable in other linear regression and determinant was score of psychic subscale of HARS.

Conclusion: VAS was associated with somatic symptoms and anxiety, while VRS was associated with psychic anxiety. Nevertheless, results of this study suggest that whatever the causal relationship is anxiety severity rather than depression is related with severity of pain in patients with FM. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:69-74)


Fibromyalji hastalarında ağrı şiddeti ile psikiyatrik belirtiler arasındaki ilişki

Amaç: Bu çalışmanın amacı ayaktan tedavi gören kadın fibromyalji hastalarında ağrı şiddeti ile psikiyatrik belirtiler, depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddeti arasındaki ilişkiyi saptamaktır.

Yöntem: Çalışma Ekim 2003 ve Mart 2004 tarihleri arasında Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. American College of Rheumatology tarafından önerilen operasyonel ölçütlere göre fibromyalji tanısı konmuş 51 kadın hasta çalışmaya alınmıştır. Sosyodemografik form dışında hastalara SCL–90, Beck Depresyon Envanteri (BDE),  (BAE), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ) ve Hamilton Depresyon Ölçeği (Ham-D) uygulanmıştır. Ağrı şiddeti Görsel Analog Skala (GAS) ve Sözel Değerlendirme Skalası (SDS) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: GAS, SCL–90 ile değerlendirilen somatik, anksiyete ve fobi belirtileri ve genel belirti indeksi ile korelasyon gösterirken, SDS salt anksiyete belirtileri ile korelasyon göstermiştir. Hem GAS hem de SDS, BAE ile doğrusal korelasyon göstermiş, SDS ise BDE ile de korelasyon göstermiştir. GAS ve SDS ile Ham-D arasında korelasyon saptanmazken, her iki ölçek ile HAÖ arasında doğrusal korelasyon saptanmıştır. HAÖ somatik ve psişik alt ölçekleri değerlendirildiğinde, GAS her iki alt ölçekle korelasyon göstermiş, SDS ise sadece psişik alt ölçeği ile doğrusal korelasyon göstermiştir. GAS’ın sabit değişken olarak alındığı doğrusal regresyon analizinde BAE belirleyici olarak saptanırken, SDS’nın sabit değişken olarak alındığı doğrusal regresyon analizinde HAÖ’nn psişik alt ölçeği belirleyici olarak bulunmuştur.

Sonuç: GAS daha çok somatik belirtiler ve anksiyete ile ilişkili olarak görünürken, SDS psişik anksiyete ile ilişkili gibi görünmektedir. Ayrıca sonuçlar aralarındaki nedensel ilişki nasıl olursa olsun fibromyaljili hastalarda depresyondan çok anksiyete şiddetinin ağrı şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:69-74)

Files
EISSN 2757-8038