ALPHA PSYCHIATRY

Responses of spouses of women with breast cancer to the disease

1.

KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Trabzon

2.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Ankara

3.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD, Adana

Alpha Psychiatry 2010; 11: 95-101
Read: 607 Downloads: 407 Published: 01 May 2021

Objective: Breast cancer is one of the main issues affecting woman’s health. It is often emphasized that the support a woman diagnosed with breast cancer receives from her spouse is quite important to facilitate her adjustment to the disease and treatment. However, researches on how men respond to the various stages of this disease and how they are affected by this process have only recently begun. The aim of this study is to investi-gate several psychological variables, including symptoms of depression and anxiety, in men whose wives are diagnosed with breast cancer as well as the sexual and dyadic adjustment.

Method: Twenty five voluntary female patients out of 50 patients treated for non-metastatic breast cancer, who have had unilateral mastectomy and who have undergone four-course chemotherapy and curative radiotherapy at KTU Faculty of Medicine Department of Radiation Oncology for breast cancer were enrolled in the study group. The control group consisted of 25 men married to healthy women, who were selected among the society and matched for age, gender, and education status with the study group. Sociodemographic data form, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale and Dyadic Adjust-ment Scale were administered both to the study and control groups.

Results: Severity of depression and anxiety symptoms as well as the scores obtained from the affectional expression subscale of Dyadic Adjustment Scale have been found significantly higher in the study group compared to the control group (p<0.05). The correlation analysis between the affectional expression subscales showed that expression of affection between spouses have a strong and statistically significant influence on their sexual lives (r=0.765, p<0.05). The scores of avoid-ance subscale of Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale in the control group have been found significantly higher than the study group (p<0.05). It has been concluded that this difference might be resulting from the fact that men in the study group do not feel uneasy or anxious about sexual activity and thus they do not avoid sex (r=0.945, p<0.005).

Conclusion: It has been found that the spouses of women treated for breast cancer avoid sexual life less than those in the control group and they are also more able to express their affections sexually. Our findings suggest that the spouses of women with breast cancer provide the necessary support to their wives during the disease and treatment processes. The relatively higher levels of depression and anxiety in these men, which can be regarded as signs of distress, suggest that effective monitoring and prevention programs are required in terms of certain psychological disorders. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:95-101)


Meme kanseri olan kadınların eşlerinin hastalığa tepkileri

Amaç: Kadın sağlığını etkileyen başlıca konulardan biri meme kanseridir. Meme kanseri tanısı konan kadının hastalığa ve tedaviye uyumunu artırmada kocasından alacağı desteğin önemi vurgulanmaktadır. Erkeklerin hasta-lığın çeşitli evrelerine nasıl tepkiler verdikleri, bu süreçten nasıl etkilendikleri ise ancak son yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, eşleri meme kanseri olan erkeklerde depresyon ve anksiyete belirtileri başta olmak üzere çeşitli ruhsal değişkenlerin ve cinsel uyum ile çiftler arası uyum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya KTÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda tek taraflı mastektomi olmuş, dört kür kemoterapi almış ve meme lokalizasyonuna küratif amaçlı radyoterapi uygulanan, metastatik olmayan meme kanseri nedeni ile tedavi gören 50 hastadan çalışmaya katılmayı kabul eden 25 hastanın kocası ve eşleri sağlıklı olan, yaş, eğitim düzeyi ve çalışma durumu bakımından eşleştirilmiş aynı sayıda evli erkek alınmıştır. İki gruba da sosyodemografik veri toplama formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği, Çiftler Uyum Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışma grubunda depresyon ve anksiyete belirti şiddeti ile Çiftler Uyum Ölçeğinin duyguların dışa vurumu alt ölçek sonuçları kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Duyguların dışa vurumu ile ilgili alt değişkenlerin bağıntı analizinde çiftlerin muhabbet/sevgi gösterimlerinin cinsel yaşam konusundaki uyumlarına pozitif yönde güçlü ve istatistik olarak anlamlı bir etki yaptığı saptanmıştır (r=0.765, p<0.05). Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeğinin kaçınma davranışı alt ölçek puanları kontrol grubunda çalışma grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bu farkın, çalışma grubunda yer alan erkeklerin cinsel eylem için tedirginlik ve endişe duymamalarından ve buna bağlı olarak cinsel eylemden kaçınmamalarından kaynaklandığı saptanmıştır (r=0.945, p<0.005).

Sonuç: Meme kanseri nedeniyle tedavi gören kadınların kocalarının kontrol grubundakilere göre cinsel yaşamdan daha az kaçındıkları ve duygularını cinsel olarak ifade etmekte olumlu yönde bir fark taşıdıkları bulunmuştur. Bulgularımız, meme kanseri olan kadınların kocalarının hastalık ve tedavi sürecinde eşlerine uygun destek sağladıkları yönündedir. Bu kişilerde zorlanmanın bir işareti olarak görece yüksek depresyon ve anksiyete düzeyleri saptanmış olması ise belli ruhsal bozukluklar açısından izleme ve etkili önleme programlarının gereğine işaret etmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:95-101)

Files
EISSN 2757-8038