ALPHA PSYCHIATRY

Reliability and validity of the Turkish version of Loneliness at Work Scale

1.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Sakarya

2.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Alpha Psychiatry 2009; 10: 271-277
Read: 63 Downloads: 41 Published: 03 May 2021

Objective: Loneliness at Work Scale (LAWS) was developed to measure loneliness at work by Wright, Burt and Strongman. The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties of Turkish version of the LAWS.

Methods: Four hundred and thirty-six employees (254 females, 182 males) participated in the study. The study was conducted with the sample consisted of employee with an age range between 18 and 52. The psychometric properties of scale were investigated by test re-test, Cronbach’s alpha, exploratory and confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. Job Satisfaction Scale and Organizational Commitment Scale were used for the criterion related validity.

Results: In order to determine the construct validity of LAWS, exploratory and confirmatory factor analysis was conducted. The factor analysis resulted in two factors; emotional deprivation and social companionship, which is same factor structure as the original form. The Cronbach’s alpha for the LAWS was 0.91, emotional deprivation was 0.87 and social companionship was 0.83. The computed test re-test reliability coefficient was found to be 0.82 for the LAWS, 0.78 for emotional deprivation and 0.80 for social companionship. As a concurrent validity, the correlation between LAWS and job satisfaction was -0.34, between LAWS and organizational commitment was -0.29.

Conclusion: The psychometric properties of the Turkish version of LAWS showed that a satisfactory level of reliability and validity in Turkish employee. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:271-277)


İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun  geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Amaç: İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ), çalışanların iş yaşamlarında yaşadıkları yalnızlığı ölçmek amacıyla Wright, Burt ve Strongman tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerini incelemektir.

Yöntem: Araştırmaya 436 çalışan (254 kadın, 182 erkek) katılmıştır. Çalışmaya kamu ve özel sektörde çalışan 18-52 yaş arasındaki bireyler katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri test-tekrar test, iç tutarlık katsayısının hesaplanması, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve benzer ölçekler geçerliği yöntemleriyle incelenmiştir. Benzer ölçekler geçerliği için İYYÖ ile birlikte İş Doyum Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır.

Sonuçlar: İYYÖ’nün faktör yapısını ortaya koymak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları ölçeğin özgün formunda olduğu gibi iki boyutlu bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur: duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık. İYYÖ için Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 0.90, duygusal yoksunluk alt boyutu için 0.87 ve sosyal arkadaşlık alt boyutu için 0.83 olarak bulunmuştur. Test-tekrartest güvenilirlik katsayısı İYYÖ için 0.82, duygusal yoksunluk alt boyutu için 0.78 ve sosyal arkadaşlık için 0.80 olarak bulunmuştur. Uyum geçerliği olarak İYYÖ ile iş doyumu arasında -0.34, örgütsel bağlılık arasında -0.29 düzeyinde anlamlı korelasyonlar hesaplanmıştır.

Tartışma: Bulgular İYYÖ’nün Türk kültüründe iş yaşamında yalnızlığı değerlendirmek için yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermiştir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:271-277)

Files
EISSN 2757-8038