ALPHA PSYCHIATRY

Quality of life, depression and anxiety among patients who have undergone permanent or temporary ostomy

1.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

2.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Alpha Psychiatry 2008; 9: 162-168
Read: 646 Downloads: 457 Published: 07 May 2021

Objective: The aim of this study is to compare quality of life, depression and anxiety after ostomy among patients who have undergone permanent or temporary ostomy.

Methods: Twenty two patients who were undergone permanent and thirty one patients who were undergone temporary ostomy were included in the study. Sociodemographic and ostomy information form, quality of life scale which had 20 questions and developed for patients with ostomy, the section of SCID-I which was deal with depression and anxiety, Hamilton Depression Rating Scale and State-Trait Anxiety Inventory were applied to those patients. The results determined in the two groups, permanent and temporary ostomy were compared.

Results: Depression and anxiety diagnosing rates were 35.85%, and 56.60% among all our patients respectively. Permanent and temporary ostomy groups were compared and a difference was obtained in the answers of these groups to four questions, which was about encountered problem, or anxiety, of quality of life test. On the other hand, any difference was not found in the rates of depression and anxiety. Hamilton Depression Rating Scale and trait anxiety average score were not found between the two groups. But state anxiety average score of temporary ostomy group was obtained higher than permanent ostomy group.

Discussion: The presence of ostomy -temporary or permanent- clearly affects the quality of life of patients physically, sociological, and psychologically without regarding temporary or permanent. Also it commonly leading to psychiatric disorders of depression and anxiety. Patients should be routinely screened for these disorders in order to provide early intervention and treatment. (Anatolian Journal of Psychi-atry 2008; 9:162-168


Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesinde değişim, depresyon ve anksiyete

Amaç: Çalışmanın amacı kalıcı ve geçici ostomi yapılmış kişilerde yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete durumlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem: Kalıcı ostomi yapılmış 22 ve geçici ostomi yapılmış 31 hastaya sosyode-mografik ve ostomiye ait bilgi formu, ostomili hastalar için geliştirilmiş 20 maddelik yaşam kalitesi ölçeği, SCID-I’in depresyon ve yaygın anksiyete ile ilgili bölümü, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri uygulandı. Kalıcı ve geçici ostomi yapılmış iki grubun değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Tüm olgularda depresyon oranı %35.85, anksiyete oranı %56.60 olarak saptandı. Kalıcı ve geçici ostomi hasta grubu karşılaştırıldığında yaşam kalitesinin 4 maddesinde yaşanan sorun veya kaygı oranında fark saptanırken, depres-yon ve anksiyete oranları arasında fark saptanmadı. Kalıcı ve geçici ostomili gruplar arasında Hamilton Depres-yon Derecelendirme Ölçeği ve Sürekli Anksiyete Ölçeği ortalama puanları arasında fark saptanmazken, durumluk anksiyete ortalama puanı geçici ostomili grupta kalıcı ostomili gruptan daha yüksek bulundu.

Sonuç: Ostomi, kalıcı veya geçici olmasına bakılmaksızın fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyip yaygın şekilde depresyon ve anksiyeteye yol açmaktadır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:162-168)

Files
EISSN 2757-8038