ALPHA PSYCHIATRY

Psychiatric comorbidity in patients with vitiligo and chronic urticaria

1.

Mardin Devlet Hastanesi Psikiyatri Birimi, MARDİN

2.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2007; 8: 30-36
Read: 623 Downloads: 475 Published: 10 May 2021

Objective: The aim of this study was to investigate and compare the Axis-I psychiatric diagnosis in vitiligo and chronic urticaria patients of which etiopathogenesis and clinical manifestations are different.

Methods: The sample was composed of 50 vitiligo and 50 chronic urticaria patients recruited from dermatology outpatient clinics of four major hospitals in Istanbul. The age range of the sample was 16-60 years. We applied the sociodemographical data form developed by us, The Turkish version of the Structured Clinical Interview for DSMIV Mental Disorders (SCID-I). For statistical analysis of data SPSS for Windows 10.0 package program was used.

Results: The mean age of vitiligo group was 35.8212.56, chronic urticaria group was 38.6610.61. 48% of the vitiligo group was female, 52% was male. 68% of chronic urticaria group was female, 32% was male. The rates of dysthymic disorder and generalized anxiety disorder were found higher in chronic urticaria group than in vitiligo group, but the other diagnoses in SCID-I were not significant statistically different between patients. But the number of SCID-I diagnoses in vitiligo group were higher than chronic urticaria group in spite of insignificant statistical evaluations.

Discussion: The high rates of psychiatric comorbidity and the differences between disorders found in our study had been discussed in the light of literature. The collaboration of consultation-liaison psychiatry and dermatology has been emphasized. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:30-36)


Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında psikiyatrik eş tanı

Amaç: Bu çalışmada, vitiligo ve kronik ürtiker olmak üzere, ortaya çıkma nedenleri ve klinik görünümleri farklı olan iki cilt hastalığında, eksen-I psikiyatrik bozukluklarının araştırılması ve birbiriyle karışlatırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya İstanbul’un dört büyük hastanesinin dermatoloji polikliniklerine başvuran, vitiligo ve kronik ürtiker tanıları konmuş, 16-60 yaşları arasındaki 50’ler hastaya SCID-I uygulandı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Yaş ortalaması vitiligo grubunda 35.8212.56, kronik ürtikerde 38.6610.61’dir. Vitiligo grubunun %48’i, kronik ürtiker grubunun %68’i kadındır. Ürtiker grubunda distimik bozukluk ve genelleşmiş anksiyete bozukluğu, vitiligo grubuna göre anlamlı düzeyde daha sıktır. Gruplar arasında diğer SCID-I tanılarının görülme sıklıkları bakışından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, vitiligo grubunda SCID-I tanılarının sayısı kronik ürtiker grubuna göre daha çoktur.

Tartışma: Her iki cilt hastalığında, eksen-I psikiyatrik bozuklukların tarandığı ve birbiriyle karşılaştırıldığı çalışmamızda saptanan yüksek oranlarda psikiyatrik eş tanı, literatür eşliğinde tartışılmalıdır. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi ve dermatoloji işbirliği cilt hastalıklarında vurgulanmalıdır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:30-36)

Files
EISSN 2757-8038