ALPHA PSYCHIATRY

Posttraumatic growth and related factors in caregivers of schizophrenia patients

1.

Kocaeli Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, SBE Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi, Kocaeli

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli

3.

Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Kocaeli

Alpha Psychiatry 2010; 11: 89-94
Read: 433 Downloads: 317 Published: 01 May 2021

Objective: Despite the research on negative effects of schizophrenia, research examining positive changes experienced by caregivers is nonexistent. The study aims to investigate the relationship between posttraumatic growth and sociodemographic variables, coping strategies, social support in caregivers of patients with schizophrenia.

Methods: The Posttravmatic Growth Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Ways of Coping Inventory were used. One hundred caregivers (71 women, 29 men) were participated into the study. The results were analyzed by unpaired t and chi square tests.

Results: Younger age of the caregivers and patients, more social support and using problem solving strategies were significantly related to posttraumatic growth.

Discussion: Providing sufficient social support and educating caregivers on problem solving strategies might be supportive in treatment of schizophrenia. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:89-94)


Şizofreni hastalarına bakım verenlerde  travma sonrası gelişim ve ilişkili etkenler

Amaç: Şizofreni hastalarına bakım vermenin olumsuz etkileriyle ilgili çok çalışma olmasına karşın, bakım verenlerde olabilecek olumlu değişimlerle ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmada şizofreni hastalarına bakım verenlerde travma sonrası gelişim ile sosyodemografik değişkenler, baş etme yolları ve sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya katılanlara Travma Sonrası Gelişim Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Baş Etme Yolları Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmaya 71 erkek, 29 kadın olmak üzere toplam 100 kişi katılmıştır. Veriler ilişkisiz grup t testi ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir.

Sonuç: Bakım verenin yaşının genç olmasının, genç hastalara bakım vermenin, sosyal destek varlığının, problem odaklı başa çıkma stratejisini kullanmanın travma sonrası gelişim ile ilişkili değişkenler olduğu bulunmuştur.

Tartışma: Yeterli sosyal desteklerin sağlanması, bakım verenlerin problem odaklı başa çıkma stratejileri yönün-den eğitilmesi, şizofreni tedavisinde tamamlayıcı olabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:89-94)

Files
EISSN 2757-8038