ALPHA PSYCHIATRY
Poster presentations

Patients with psychogenic premature ejaculation and metacognition

1.

Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

2.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

3.

Devlet Hastanesi, Diyarbakır

4.

Marmara University, Istanbul, Turkey

Alpha Psychiatry 2009; 10: Supplement S75-S75
Read: 621 Downloads: 416 Published: 04 May 2021

Objective: Premature ejaculation (PE) is a prevalent, but poorly defined and understood male sexual dysfunction. The majority of PE cases were mostly related with anxiety or this situation was believed to have some psychological consequences as low self-esteem, shameful feelings, and depression. Metacognition was considered the way of thinking about “thinking”, knowing about “what we know and what we do not know”, and the ability to control our own thoughts. Thus, we aimed to investigate the metacognition level of patients with PE and to compare them with healthy controls.

Methods: Forty eligible patients with PE who met the criteria of premature ejaculation and forty healthy controls were included in the study. All enrollers were asked to fulfill Metacognition, Beck Depression and Anxiety Questionnaires.

Results: The mean age of the patients and healthy participants were 31.77±7.15 and 31.52±6.24, respectively. The Beck depression and Anxiety Scales scores were significantly high in patients (for depression 15.02±10.96 vs 8.77±7.38; for anxiety 16.80±13.30 vs 5.52±7.12). The total metacognition scores in patients were also significantly high in patients (p<0.05). The scores of positive and negative thinking, cognitive selfawareness sub scales were also significantly high in patients (p<0.05).

Discussion: The metacognitive system is believed to be designed to regulate the self by means of beliefs about the self. According to this model, psychological problems are maintained by maladaptive coping strategies, such as perseverative thinking (e.g. worry and rumination), threat monitoring, avoidance and thought suppression. These patients might prefer to worry on this problem to copy with premature ejaculation, might prefer threat monitoring, avoidance, and thought suppression because of their negative metacognitions. In this study, the propensity to avoid or solve PE by worrying on worry on metacognitive level in patients might lead continuing of this problem.


Psikojenik prematüre ejakülasyonu tanısı konan hastalarda metakognisyon

Giriş: Prematüre ejakülasyon az anlaşılan, erkekte sık görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Olguların çoğunda prematüre ejakülasyonun anksiyete ile ilişkili olduğu ya da bu durumun düşük benlik saygısı, utanç duyguları, depresyon gibi psikolojik sonuçları olduğu düşünülmektedir. Metakognisyon “düşünme üzerine düşünme”, “neyi bilip-bilmediğimiz” hakkında bilme ve kendi düşüncelerimizi kontrol etme biçimi olarak bilinmektedir. Bu çalışmada prematüre ejakülasyonu olan hastaların cinsel sorun yaşadıktan sonra sağlıklılara göre daha fazla metakognitif düşünceler yaşadıkları varsayımı sınandı.

Yöntem: Çalışmaya 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol alındı. Bütün katılımcılardan Metakognisyon, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçeklerini doldurmaları istendi.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırasıyla 31.77±7.15 ve 31.52±6.24 idi. Beck Depresyon ve Anksiyete puanları hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (depresyon için 15.02±10.96’e 8.77±7.38 ve anksiyete için 16.80±13.30’e 5.52±7.12). Toplam metakognisyon puanı hastalarda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Olumlu düşünme, olumsuz düşünme ve bilişsel kendiliğin farkında olma alt puanları da hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).

Tartışma: Metakognitif sistemin kişinin kendiliği hakkındaki inançları doğrultusunda kendini denetim altında tutması olarak açıklanmaktadır. Bu modele göre, ruhsal sorunlar uyumsuz baş etme stratejileri (endişe, ruminasyon, tehlikeyi her an gözetleme, kaçınma ya da düşünmeyi bastırma) sonucunda kendilik hakkında olumsuz bilgilenmeye yol açmaktadır. Prematüre ejakülasyon tehlikesi ile baş etme yolu olarak hastalar bu konuda endişelenme yolunu seçebilir ve olumsuz metakognisyonları nedeniyle güvence arama ya da düşünceyi baskılama yolunu seçebilir. Bu çalışmada prematüre ejakülasyonlu hastaların metakognitif düzeyde kaygı verebilecek olaylar üzerine kaygılanmanın sorunları çözebileceğine ve istenmeyen durumlardan korunabileceğine, yatkınlığın bu durumun sürmesine neden olacağı düşünülmüştür.

Files
EISSN 2757-8038