ALPHA PSYCHIATRY

Migrenli ergenlerde yaşam kalitesi

1.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara

2.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi, Ankara

Alpha Psychiatry 2009; 10: 137-141
Read: 572 Downloads: 387 Published: 03 May 2021

Objective: Migraine is a common chronic health problem. There is little information in the literature for quality of life (QoL) of adolescents diagnosed with migraine despite the high prevalence of this disorder. The aim of this study is to measure the QoL of adolescents between the ages of 13-18 who have been diagnosed with migraine and compare those results with the healty control group.

Methods: The study was conducted on 30 adolescents between ages of 13-18 with migraine diagnosis and the same number of healthy control group participants. International Classification of Headache Disorders-II (ICHD-II) criteria and the clinical impression were used for the migraine diagnosis. The first author clinically examined the cases of the migraine diagnosis by using the DSMIV criteria and the patients who have comorbid psychiatric diagnosis were excluded. In the evaluation of QoL, Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) groups formed by age groups of 13 to 18 years were used. PedsQL is a modular instrument for measuring physical and psychosocial QoL in children and adolescents aged 2 to 18 independent of the disease. The adolescents and parents who fulfilled the requirements to participate this study were asked to fill out the PedsQL form.

Results: The effect of migraine diagnosis on PedsQL points were analyzed and it was determined that all points and sub points of the adolescents with migraine on PedsQL scale were statistically lower than the points of the control group. PedsQL points and subpoints of the parents of the migraine patients were also statistically lower than the PedsQL points of the parents of the control group.

Conclusion: The result of our study shows that migraine type headache is an important health problem, which decreases the QoL of adolescents in all areas of functioning when compared with healthy control groups. Research on QoL of migraine patients will increase the awareness on this issue and this will contribute to the quality of the migraine treatment. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:137-141)


Migrenli ergenlerde yaşam kalitesi

Amaç: Migren sık görülen kronik bir sağlık sorunudur. Bu hastalık sık görülmesine karşın, literatürde migren tanılı ergenlerde yaşam kalitesi (YK) ile ilgili az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada 13-18 yaşları arasında ilk kez migren tanısı konan ergenlerin YK’nin ölçülmesi ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma örneklemi 13-18 yaş grubundaki 30 migrenli olgu ve aynı yaş grubunda, eş sayıda sağlıklı kontrolden oluşmaktadır. Migren tanısı Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması-II (ICHD-II) tanı ölçütleri ve klinik değerlendirme ile konmuştur. Migren tanılı olgular birinci yazar tarafından DSM-IV tanı ölçütlerine göre yarı yapılandırılmış klinik görüşme ile değerlendirilmiş, psikiyatrik eş tanısı olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. YK değerlendirmesinde Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) 13-18 yaş grubu formları kullanılmıştır. ÇİYKÖ 2-18 yaşları arasındaki çocukların fiziksel ve psikososyal yaşantılarını hastalıktan bağımsız olarak değerlendiren genel bir yaşam kalitesi ölçeğidir. Çalışmaya katılma kurallarını karşılayan ergenler ve annelerinden ÇİYKÖ formunu doldurmaları istenmiştir.

Sonuçlar: Migren tanısının ÇİYKÖ puanları üzerine etkisi tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş, migren tanılı ergenlerin ÇİYKÖ puan ve alt puanlarının tümü sağlıklı ergenlerden istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük olarak saptanmıştır. Anne-baba ölçeğinde de ÇİYKÖ puan ve alt puanlarının tümü migren grubunda, sağlıklı kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulunmuştur.

Tartışma: Çalışma bulgularımıza göre migren tipi baş ağrısı ergenlerin yaşam kalitelerini, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tüm işlev alanlarında azaltan önemli bir sağlık sorunudur. Bu sorunu iyi bilmek, migreni olan ergenlerde YK’ni anlamlı oranda etkileyecek, daha iyi tedavi yaklaşımları ve hastalıkla baş etme yöntemleri geliştirmemizde yararlı olacaktır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10:137-141)

Files
EISSN 2757-8038