ALPHA PSYCHIATRY

Lavasani Hastanesi’ne huzursuz bacak sendromu tanısıyla gönderilen hastalarda anksiyete ve depresyon

1.

Azad University, Medical School, Department of Psychiatry, Tehran/Iran

Alpha Psychiatry 2009; 10: 212-216
Read: 570 Downloads: 417 Published: 03 May 2021

Objective: Although there is enough evidence of the contribution of psychological factors to irritable bowel syndrome, the relationship is not of a direct, linear, cause-and-effect type, and cannot justify the etiology of the syndrome. The main aim of the present study is to determine the relationship between the irritable bowel syndrome and anxiety and depression in patients admitted to Lavasani Hospital, Tehran. The other aims such as determining the effect of gender, level of education, and age on anxiety and depression symptoms, as well as the prevalence of anxiety and depression in the patients, have also been taken into account in this study.

Methods: After clinical examination, the patients who had been referred to Lavasani Hospital were asked questions regarding the Rome II classification criteria, and filled the SCL-90-R questionnaire.

Findings: Our results demonstrated that there is a relationship between the irritable bowel syndrome and anxiety (r=0.25) and depression (r=0.36). Moreover, it was found that there were no gender differences in terms of the psychological symptoms of anxiety and depression. Furthermore, the frequency of the disorder was not different in young and old patients (r=0.13). No significant difference was detected among patients with respect to the educational level (t=1.89) and marital status. A difference was observed among patients with the irritable bowel syndrome diagnosis with regard to gender (for female t=4.25, for male t=4.53).

Discussion: There is a correlation between the irritable bowel syndrome diagnosis and anxiety and depression. Nevertheless, regarding the absence of a control group and the non-random sampling method, further studies are suggested considering these limitations. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:212-216)


Lavasani Hastanesi’ne huzursuz bacak sendromu tanısıyla  gönderilen hastalarda anksiyete ve depresyon 

Amaç: Huzursuz barsak sendromuna ruhsal etkenlerin katkısının yeterli kanıtı olmakla birlikte, bu ilişki doğrudan, neden-sonuç ilişkisi tipinde değildir ve sendromun etiyolojisini göstermez. Çalışmanın ana amacı, Tahran’da Lavasani Hastanesi’ne gönderilen hastalarda huzursuz barsak sendromu, anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Diğer amaçları, bu hastalarda anksiyete ve depresyonun yaygınlığı kadar, anksiyete ve depresyon belirtilerine yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin etkisini belirlemektir.

Yöntem: Klinik muayeneden sonra Lavasani Hastanesi’ne gönderilen hastalara Roma II Sınıflandırma Ölçütleri’ne göre sorular soruldu ve SCL-90-R doldurdular.

Bulgular: Sonuçlarımız huzursuz barsak sendromuyla anksiyete (r=0.25) ve depresyon (r=0.36) arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, anksiyete ve depresyonun ruhsal belirtilerinin cinsiyete göre farklılık göstermediği bulundu. Sendromun sıklığı genç ve yaşlı hastalarda farklı değildi (r=0.13). Eğitim düzeyi ve medeni duruma göre hastalar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (t=1.89). Huzursuz barsak sendromu hastaları arasında cinsiyete göre anlamlı bir fark saptandı (kadınlar için t=4.25, erkekler için t=4.53).

Tartışma: Huzursuz bacak sendromu tanısı ile anksiyete ve depresyon arasında bir ilişki vardır. Bununla birlikte, bu ilişkiyi daha iyi araştırmak için kontrol grubu ve non-random örneklem yöntemi gibi kısıtlılıkların olmadığı araştırmaların yapılması önerilir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:212-216)

Files
EISSN 2757-8038