ALPHA PSYCHIATRY

Internet addiction: an evaluation in terms of loneliness and interpersonal relationship styles

1.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü, Ankara

Alpha Psychiatry 2010; 11: 213-219
Read: 421 Downloads: 138 Published: 01 May 2021

Objective: This study attempted to examine the relationship between internet dependency, and loneliness and interpersonal styles. It was also aimed to investigate certain demographic and descriptive variables associated with internet usage and dependence amongst adolescents.

Methods: The sample was composed of 213 participants (105 female, 106 male, and two did not mention gender) with an age range of 18-27 (mean= 21.45±2.19). Besides the demographic information questionnaire, Internet Dependency Scale, UCLA Loneliness Scale, and Interpersonal Relationship Styles Scale were used to gather the data.

Results: The analyses revealed that 14% of the participants obtained high scores in internet dependency. The mean duration of internet usage is 2.17±0.70 hours a day which means more than 15 hours a week. It was also found that inhibitory interpersonal relationship style and loneliness is more common in these individuals than the ones who do not have internet dependency. In addition, internet dependents use internet for longer hours and mainly for communication purposes. The duration of internet usage, the usage of internet for communication, and having an inhibitory style in interpersonal relationships were found to be the predictors of internet dependency.

Discussion: The results of this study can shed some light on further research and clinical practices in identifying risk groups, and developing preventive interventions and treatment strategies. For instance, implementation of social skill training programs for improvement of communication skills and reducing loneliness are thought to be effective in prevention and treatment of internet dependency. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:213-219)


İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası  ilişki tarzları açısından bir değerlendirme

Amaç: İnternet bağımlılığı ile yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkileri saptamak araştırmanın temel amacıdır. Gençler arasındaki internet kullanımı ve bağımlılığına ilişkin bazı demografik ve tanımlayıcı bilgiler elde etmek diğer bir amacı oluşturmaktadır.

Yöntem: Araştırmaya 105’i kadın 106’sı erkek olmak üzere toplam 213 kişi katılmış, iki kişi cinsiyetini belirtmemiştir. Katılımcıların yaş aralığı 18-27, yaş ortalaması 21.45±2.19’dur. Veri toplama amacıyla demografik formun yanı sıra, daha önce geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Örneklemin %14’ünün internet bağımlılığı puanlarının yüksek olduğu, internet bağımlısı olarak tanımlanabileceği görülmektedir. İnternet bağımlılığı olan bireyler günde ortalama 2.17±0.70 saat internete bağlı kaldıklarını belirt-mektedir. Bu da haftada 15 saati aşkın bir süre internet başında zaman geçirdikleri anlamına gelmektedir. İnternete bağımlı olan bireylerin, olmayanlara göre kişilerarası iletişimde ketleyici tarzı daha çok kullandıkları ve yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bağımlı olanların interneti daha uzun süre ve daha çok etkileşim amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. İnterneti kullanım süresi, etkileşim amaçlı internet kullanımı ve kişilerarası ilişkilerde ketleyici tarz, internet bağımlılığının yordayıcıları olarak belirlenmiştir.

Tartışma: Elde edilen tüm bulguların, risk gruplarının saptanması, önlenmesi ve tedavisi aşamalarında klinisyenlere ve araştırmacılara yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Örneğin, gençlerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim program-larının hazırlanması ve yalnızlığın azaltılmasında etkili olabilecek sosyal beceri eğitimlerinin uygulanması, internet bağımlılığının önlenmesi ve tedavisinde etkili olabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:213-219)

Files
EISSN 2757-8038