ALPHA PSYCHIATRY

Impulsivity in bipolar disorder

1.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2.

Cukurova Universitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilimdali ADANA

3.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana

Alpha Psychiatry 2009; 10: 198-203
Read: 747 Downloads: 454 Published: 03 May 2021

Objective: Impulsivity as an important component in the initiation of behavior plays a central role in the pathogenesis of mood disorders, particularly bipolar disorder. The association between bipolar disorder and impulsivity has been clearly presented; however, there are still contradictory findings about the presence of impulsivity in bipolar patients during inter-episodic periods and whether it presents a risk factor for the development of multiple mood episodes (depressive, manic or mixed). The aim of this study was to assess the presence of impulsivity and the relationship with impulsivity-related characteristics in patients with bipolar disorder.

Methods: The study was carried out in the Psychiatry Clinics of Çukurova University Faculty of Medicine and Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases. All consecutive patients gave written informed consent. The study group was composed of 60 consecutive bipolar disorder patients (29 female, 31 male) whereas the healthy control group consisted of 60 subjects (32 female, 28 male). The subjects were evaluated by using the Turkish version of the Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11), Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated Form (EPQR-A), Aggressions Questionnaire (AQ), Spielberger State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) and sociodemographic data form.

Results: The two groups were similar to each other in means of gender ratio, age, marital and economical status except for education period. In the bipolar disorder group, the scores of impulsivity, aggression, dimensions of personality and anger were significantly higher than other groups. Correlations between scores of all scales were also significant.

Conclusion: The present findings suggest that patients with bipolar disorder still present impulsive traits in interepisodic remission period. There were also significant correlations between impulsivity and other related-characteristics like aggression and anger. (Anatolian Journal of Psychiatry 2009; 10:198-203)


Bipolar bozuklukta dürtüsellik

Amaç: Dürtüsellik, davranışın başlatılmasının bir bileşeni olarak, duygudurum bozukluklarının etiyopatogenezinde merkezi rol oynamaktadır. Bipolar bozukluğun dürtüsellikle olan ilişkisi açıkça gösterilmiş olmakla birlikte, dönemler arasında (inter-episode/remisyon) dürtüsellik varlığının, izleyen herhangi bir duygudurum döneminin gelişmesinde hangi ölçüde risk oluşturduğu hala açıklığa kavuşmamıştır. Bu çalışmanın amacı, bipolar bozukluk hastalarında dürtüselliğin varlığını, şiddetini ve dürtüsellik ile ilgili klinik özelliklerle ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışma, bipolar bozukluk tanısıyla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne ardışık olarak ayaktan başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 60 hasta (29 kadın, 31 erkek) ile yürütüldü. Kontrol grubu, yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 60 sağlıklı kişiden (32 kadın, 28 erkek) oluşturuldu. Hastalara, Türkçeye uyarlanmış Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (BIS-11), Eysenck Kişilik Anketi-Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu, Agresyon Ölçeği, Spielberger Sürekli-Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği ile demografik bilgi toplama formu verildi.

Bulgular: Gruplar eğitim yılı dışında yaş, cinsiyet, medeni durum ve ekonomik durum açısından birbirine benzer yapıda idi. Bipolar bozukluk grubunda dürtüsellik, agresyon, kişilik özellikleri ve öfke puanları sağlıklı kontrol grubundan anlamlı ölçüde yüksek bulundu. Ölçekler arasında korelasyon anlamlılık düzeyindeydi.

Tartışma: Bulgularımız, ataklar arasındaki iyilik dönemlerinde de bipolar bozukluk hastalarının dürtüselliklerinin fazla olduğunu göstermektedir. Hastaların dürtüsel özellikleri agresyon, kişilik özellikleri ve öfke ile yoğun ilişki halindedir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2009; 10:198-203)

Files
EISSN 2757-8038