ALPHA PSYCHIATRY

Hepatitis B virus among adolescents with substance use disorder: Prevalence, risks, vaccinization

1.

EGEBAM (Ege Üniv. Çocuk Ergen Alkol ve Madde Bağ. Araş. ve Uyg. Merkezi), İzmir

2.

Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, EGEBAM, İzmir

3.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi ABD, İzmir

Alpha Psychiatry 2008; 9: 208-216
Read: 34 Downloads: 22 Published: 07 May 2021

Objective: Drug abuse and sexual intercourse have been reported to have equal level of effects on hepatitis B virus (HBV) contamination. Drug abuse prevalence increases in adolescence period in Turkey. The aim of present study was to determine the prevalence of HBV infection and risk factors among adolescent drug users, an important health problem in our country.

Methods: In the study, the medical records of the patients who were hospitalized between October 2004 and November 2007 at the inpatient service of Ege University Child and Adolescent Addiction Investigation and Practice Center (EGEBAM) were evaluated. From a total of 206 patients hospitalized within this period, 188 patients whose serological results were available, were reviewed in terms of socio-demographic features (n=188), clinical properties (n=188) and risk factors (n=41). For the comparison of categorical variables chi-square test and for the risk assessment logistic regression analysis was used.

Results: All of the 188 subjects recruited in the study were male and the mean age of the sample was 16.4±1.4 years. 69.1% (n=130) of the subjects were using cannabis, 56.4% (n=106) were using inhalants, 46.8% (n=88) were using ecstasy, and 42.6% (n=80) were using alcohol. Forty-five patients (23.9%) had been exposed with the virus. Among these subjects, 14.9% (n=28) of them have been exposed to the virus via immunization while 9% of the cases have been exposed to the virus via viral infection. Anti-HBc positivity was negatively correlated with education status of the mother (p=0.005) and the father (p=0.010) and economic levels of parents (p<0.001). The number of cases with Anti-HBc positivity was found to be smaller among the patients with three or less siblings compared to the ones with 4 or more siblings. Immunization via vaccination was higher among patients with higher income (p=0.033).

Discussion: The prevalence of HBV infection among adolescents with substance use disorders in our country is quite lower than other countries which might be a result of lower intravenous drug users in this age group in this country. As the prevalence of HBV infection increases with age, utmost care should be provided to avoid the spread of infection in this age group. (Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:208-216)


Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerde HBV: Yaygınlık, riskler, aşılama

Giriş: Hepatit B virüsü (HBV) bulaşmasında madde kullanımı ve cinselliğin aynı düzeyde etkiye sahip olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde ergenlik döneminde madde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, ergenlik döneminde madde kullananlar arasında HBV sıklığını ve risk etkenlerini saptamayı amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmada 2004 Ocak ayından 2007 Kasım ayına kadar Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (EGEBAM) yatarak tedavi gören hastaların dosya kayıtları tarandı. Bu dönemde 206 olgunun yatarak tedavi gördüğü saptandı. Serolojik sonuçları bulunan 188 olgu, sosyodemografik (s=188), klinik (s=188) ve risk etkenleri (s=41) açısından sorgulandı. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 13.0 paket programı kullanıldı. Sınıfsal değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi, risk etkenlerini değerlendirmek için lojistik regresyon analizi yapıldı, istatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Bu çalışmaya katılan 188 olgunun tümü erkek olup yaş ortalaması 16.4±1.4’tür. Olguların %69.1’inin (s=130) esrar, %56.4’ünün (s=106) uçucu, %46.8’inin (s=88) ekstazi, %42.6’sının (s=80) alkol kullandığı saptanmıştır. Olguların %23.9’u (s=45) virüsle karşılaşmıştır. Virüsle bağışıklama yolu ile karşılaşma oranı %14.9’dur (s=28). Hastalık olarak karşılaşma oranı %9 (s=17) olarak bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi (p=0.005), baba eğitim düzeyi (p=0.010) ve anne-babaların gelir düzeyi (p<0.001) yüksek olanlarda, bu değerlendirme araçları açısından daha düşük olanlara göre anti-HBc (+) olma oranı daha düşük bulunmuştur. Kardeş sayısı üç ve üçten az olanlarda, dört ve dörtten çok olanlara göre anti-HBc (+) olma sıklığı daha düşük bulunmuştur (p=0.010). Aşılama oranı gelir düzeyi yüksek olanlarda düşük olanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.033).

Tartışma: Ülkemizde ergenlik döneminde madde kullanımı olanlarda HBV ile karşılaşma sıklığı yurtdışındaki olgulara göre daha düşüktür. Ancak bu sonuçlar değerlendirirken HBV görülme sıklığının yaşla beraber arttığı ve yurtdışında benzer yaş dönemindeki olgularda damar içi madde kullanımının daha sık olduğu bilgileri değerlendirilmelidir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:208-216)

Files
EISSN 2757-8038