ALPHA PSYCHIATRY

Evaulation of forensic psychiatric cases, examined in Gaziantep University: higher prevalences of substance abuse

1.

Gaziantep Üniversitesi Psikiyatri ABD, GAZİANTEP

2.

Gaziantep Üniversitesi Adli Tıp, GAZİANTEP

Alpha Psychiatry 2005; 6: 30-35
Read: 594 Downloads: 399 Published: 16 May 2021

Objective: There are few studies evaluating the relationship between the crime and psychiatric diagnosis of theforensic cases referred to psychiatry outpatient units in our country. In this  research, diagnostic distributions, sociodemographic characteristics of forensic cases, referred via courts to our clinic and relationship with crime type are aimed to be evaluated.

Methods: Between the years 2001-2004, 100 cases’ medical files and reports, having been referred via the courts to our hospital, were evaulated retrospectively. Cases previously diagnosed according to the criteria of DSM-IV are classified and the other sociodemographic data are evaluated statistically via SPSS 10.0 programme.

Results: Of 100 cases, the mean of age is 34.33±12.03, %96 was male and %4 was female. Of the cases, 96 percent were sent to be evaluated whether they were substance dependent or not, but only four cases were sent to us to be examined according to Turkish Criminal Code item 46 and 47 whether they had criminal liability or not. When we examined those 96 people; % 63.5 marijuana, %47.9 heroin, %17.7 drug, %55.2 cigarette and %44.8 were alcohol abused subjects and distribution of crime type of those in the past were: %60.4 arrested with substance, %19.8 robbery, %8.2 physical violence, %5.2 attempt to kill and all of them were sentenced.

Conclusion: In the retrospective research of the forensic cases referred to our hospital, we have found high rate of alcohol-substance use.  Moreover, 96 % of forensiccases were evaluated for the purpose of whether they were addicted to substance or not. This high ratio might be due to the tendency of courts in Gaziantep to send especially cases of substance dependence to our clinic or the frequent substance dependence in this region. Substance dependents were determined to have statistically significantly higher criminal story than substance abusers. (Anatolian Journal of Psychiatry 2005; 6:30-35)


Gaziantep Üniversitesi’nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek oranda alkol-madde kullanımı

Amaç: Ülkemizde psikiyatri polikliniğine gönderilen adli olguların tanı dağılımı ve suç ilişkisi ile ilgili yeterli sayıda yayın bulunmadığı gözlenmektedir. Bu çalışmada mahkemeler tarafından hastanemize gönderilen adli olguların tanı dağılımları, sosyodemografik özellikleri ve bunların suç tipi ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2001-2004 yılları arasında hastanemize ilgili mahkemeler tarafından gönderilen 100 olgunun tıbbi dosya ve raporları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların geçmişte DSM-IV tanı ölçütlerine göre konulmuş olan tanıları sınıflandırılmış ve sosyodemografik veriler ile SPSS programında istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: %96’sı (n=96) erkek, %4’ü (n=4) kadın olmak üzere 100 olgu değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 34.33±12.03’dir. Olguların 96’sı madde bağımlılığının değerlendirilmesi, 4’ü TCK 46. ve 47. maddeleri gereği ceza ehliyetlerinin saptanması amacıyla gönderilmiştir. Madde bağımlılığı yönünden değerlendirilen 96 hastanın %63.5’i esrar, %47.9’u eroin, %17.7’si ilaç, %55.2’si sigara, %44.8’i alkol kullanmaktaydı. Bu olguların geçmişte işledikleri suç türlerinin dağılımına bakıldığında, %60.4’ünün madde bulundurma, %19.8’inin hırsızlık, %8.2’sinin fiziksel saldırı, %5.2’sinin öldürme girişimi gibi nedenlerle ceza aldıkları görülmüştür.

Tartışma: Hastanemize gönderilen adli olguların geriye dönük incelenmesinde alkol-madde kullanım oranları yüksek bulunmuştur. Bu oran, Gaziantep’te mahkemelerin kliniğimize madde bağımlılığı ile ilgili olguları gönderme eğilimiyle ya da madde bağımlılığıyla ilgili olguların bölgede sık rastlanıyor olma olasılığı ile ilişkili olabilir. Madde bağımlılığı tanısı konanlarda, madde kötüye kullanımı tanılı hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde suç öyküsü sayısının çok olduğu saptanmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:30-35)

Files
EISSN 2757-8038