ALPHA PSYCHIATRY

Effects of smoking on plasma GABA levels in patients with generalized anxiety disorder

1.

Erciyes Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Kayseri

2.

Erciyes Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD, Kayseri

3.

Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Kastamonu

4.

Sütçü İmam Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD, Kahramanmaraş

5.

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD, Ankara

Alpha Psychiatry 2001; 2: 21-28
Read: 702 Downloads: 449 Published: 21 May 2021

Objective: Although it has been reported that there is a relationship between anxiety disorders and smoking in the epidemiological studies, little is known about the effects of smoking on generalized anxiety disorder. Weaimed in this study to investigate whether cigarette smoking has an effect on plasma gamma-amino butyric acid (GABA), which is accepted to involve in the anxiety disorders, and in turn, contributes to development of generalised anxiety disorder.

Method: Plasma GABA concentrations were measured spectrophotometrically in 34 regularly smoking (20 females, 14 males, mean age±SD: 31.6±6.2) and 32 non-smoking (26 females, 6 males, mean age±SD: 32.2±7.3) patients with generalised anxiety disorder, and in 33 regularly smoking (13 females,20 males, mean age±SD: 30.2±6.8) and 33 non-smoking (20 females, 13 males,  mean age±SD: 29.9±5.8) healthy control subjects. Statistical comparisons were carried out.

Results: It was found that plasma GABA values of the smoking patients were significantly lower than both those of the non-smoking patients and those of the controls. It was observed that plasma GABA concentrations were also significantly reduced in the nonsmoking patients compared to both the smoking and non-smoking controls. There was no significant difference between GABA values of the smoking and non-smoking control subjects. It was not observed any gender effect on GABA levels.

Conclusion: The results of this study support the idea that dysfunction in the GABA system may have a role in the pathogenesis of the anxiety disorders, and cigarette smoking may exacerbate or precipitate generalised anxiety disorder via reducing GABA system activity. (Anatolian Journal of Psychiatry, 2001; 2(1): 21-28)


Genelleşmiş anksiyete bozukluğunda plazma GABA düzeyi ve sigara içme ile ilişkisi

Amaç: Epidemiyolojik çalışmalarda sigara içme ile anksiyete bozuklukları arasında ilişki bulunduğu bildirilmesine rağmen, genelleşmiş anksiyete bozukluğu ile sigaranın ilişkisini araştıran çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada amacımız sigara içmenin anksiyete bozukluklarında rolü olduğu kabul edilen gama-amino bütirik asit (GABA)’in plazma düzeyleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını ve bu suretle genelleşmiş anksiyete bozukluğunun gelişmesine katkıda bulunup bulunmadığını araştırmaktı.

Yöntem: Otuz dört düzenli sigara içen (20 kadın, 14 erkek, yaş ortalaması 31.6±6.2 yıl), 32 sigara içmeyen (26 kadın, 6 erkek, yaş ortalaması 32.2±7.3 yıl) genelleşmiş anksiyete bozukluğu olan hasta ve 33 düzenli sigara içen (13 kadın, 20 erkek, yaş ortalaması 30.2±6.8 yıl) ve 33 sigara içmeyen (20 kadın, 13 erkek, yaş ortalaması 29.9±5.8 yıl) sağlıklı kontrol deneğinin plazma GABA konsantrasyonları spektrofotometrik olarak ölçüldü ve değerlerin istatistiksel karşılaştırmaları yapıldı.

Bulgular: Sigara içen hastaların plazma GABA değerleri sigara içmeyen hastalarınkinden ve kontrollerin değerlerinden anlamlı biçimde düşük bulundu. Sigara içmeyen hastaların GABA değerlerinin de her iki kontrol grubunun değerlerinden anlamlı biçimde düşük olduğu gözlendi. Sigara içen kontrol deneklerinin GABA değerleri sigara içmeyen kontrollerinkinden farklı bulunmadı. Cinsiyetin GABA değerleri üzerine herhangi bir etkisi gözlenmedi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları anksiyete bozukluklarının patogenezinde GABA sisteminin işlev bozukluğunun rolünün olabileceği ve sigara içmenin bu bozukluğu daha da artırarak anksiyete bozukluklarının gelişmesini kolaylaştırabileceği fikrini desteklemektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001; 2(1):21-28)

Files
EISSN 2757-8038