ALPHA PSYCHIATRY

Domestic violence against women and women's opinions related to domestic violence

1.

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara

Alpha Psychiatry 2010; 11: 23-29
Read: 346 Downloads: 81 Published: 30 April 2021

Objective: Domestic violence is a chronic health problem, which affects women in all socioeconomic groups and causes many physical, psychosocial problems for women. This research was conducted in a descriptive way to identify the married women's status of exposure to domestic violence, level of violence, their opinion about violence and factors affecting the exposure to violence.

Methods: Three hundred and seventy older than fifteen years age and married women who live in Kale region were included in the study. Kale region is a low socio-economical slum area of the capital city of Turkey. The questionnaire and Domestic Violence against Women Determination Scale was used to collect data.

Results: It was determined that 88.1% of women defined violence as physical (beating); 28.6% of them stated that the reason of violence was disobeying their husbands and 43.2% of them thought that violence was acceptable when betrayal exists and 25.9% of them believed that violence can be prevented by education. The mean score taken from the scale was 183.2±44.5. The scores of the women who are illiterate, whose husband do not work, who are in poor economic status and age difference with her husband is high (5-9 years) were determined significantly high (p<0.05). The scores of the women who states that her husband performs violence to herself, pounds the children, and describes that she has good character and her husband has a bad temper were identified to have higher scores.

Conclusion: It is found that all of the women are exposed to violence and women who have some socio-demographic characteristics exposed to violence more than others. Informing the women about domestic violence and types of it and empowering the women was recommended to prevent and eliminate the violence. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:23-29)


Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı

Amaç: Aile içi şiddet tüm toplumlarda ve sosyoekonomik gruplardaki kadınları etkileyen, birçok fiziksel ve psikososyal sorunlara yol açan, toplumu ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Bu araştırma, evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumlarını, maruz kaldıkları şiddetin düzeyini, şiddete ilişkin görüşlerini ve şiddete maruz kalmayı etkileyen etkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır.

Yöntem: Ankara Kalesi bölgesin-de yaşayan 15 yaşından büyük ve evli 370 kadın örnekleme alınmıştır. Kale bölgesi, Türkiye'nin başkentinde yer alan düşük sosyoekonomik statüye sahip bir gecekondu bölgesidir. Verilerin toplanmasında anket formu ve Kadı-na Yönelik Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların %88.1’inin şiddeti fiziksel (dayak, dövme) olarak tanımladığı, %28.6’sının şiddetin nedenini erkeklerin sözünü dinlememe olarak belirttiği, %43.2’-sinin eşe ihanet durumunda şiddeti haklı gördükleri ve %25.9’unun eğitimin şiddeti engelleyebileceğini düşündüğü belirlenmiştir. Kadınların Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği ortalama puanı 183.2±44.5’tir. Okuryazar olmayan, eşi çalışmayan, ekonomik durumu kötü olan ve eşi ile arasındaki yaş farkı fazla (5-9 yaş) olan kadınların aldıkları puanların anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Eşinin kendisine şiddet uygula-dığını, çocuklarını dövdüğünü, kendi karakterinin iyi huylu ve eşinin karakterinin asabi olduğunu belirten kadınların puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Kadınların tümünün şiddete maruz kaldığı, ancak bazı sosyodemografik özelliklere sahip kadınların daha yüksek oranda şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Kadın-ların aile içi şiddet ve türlerine yönelik bilgilendirilmeleri, şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için güçlen-dirilmeleri önerilmektedir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:23-29)

Files
EISSN 2757-8038