ALPHA PSYCHIATRY

Dissociative symptoms among alcohol and substance dependents and its relationships with childhood trauma history, depression, anxiety, and alcohol/substance use

1.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL

Alpha Psychiatry 2003; 4: 30-37
Read: 623 Downloads: 438 Published: 19 May 2021

Objective: The aim of this study is to investigate the dissociative symptoms among alcohol and substance dependent patients and it’s relationship with childhood trauma, depression, anxiety, and alcohol/substance use.

Methods: The study was conducted in Bakırköy Mental Health and Norological Disease Education and Treatment Hospital, Alcohol and Substance Research and Treatment Center in Istanbul between April 2001 and June 2001. The sample consisted of 30 alcohol and 32 substance dependent inpatients according to DSM-IV. All the patients were assessed by using a semi-structured sociodemographic form, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Dissociative Experiences Scale (DES), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) and Michigan Alcoholism Screning Test (MAST).

Results: The mean number of DES score was found to be 21.61±19.01. The ratio of those who receive 15 points or more from DES was 51.6%, while those who received 30 or more was 29%. The mean number of HDRS, HAM-A and emotional abuse and physical neglect sub scales of CTQ was found to be higher among those who receive 30 points or more on DES score than those who receive less than 15 points on DES. DES score was positively correlated with scores of HDRS, HAM-A, and emotional and physical abuse and physical neglect subscales of CTQ. When DES score was taken as depended variable in Multiple Linear Regression model, HAM-A and physical neglect sub scale of CTQ was found to be the factors to determine the CDSS score.

Conclusions: The this results of this study supports the notion that as depression and anxiety, dissosiative symptoms and disorder must be evalueted rutinly among substance dependents. Using DES among substance dependents can be useful for detecting not only risk of dissociative disorder but also risk of related conditions like depression, anxiety and childhood trauma. (Anatolian Journal of Psychiatry 2003; 4:30-37)


Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Amaç: Bu çalışmada, alkol ve alkol dışı madde bağımlılarında dissosiyatif belirti yaygınlığını ve çocukluk çağı travmaları, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Nisan 2001 - Haziran 2001 tarihleri arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM’de (Alkol ve Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi) yatarak tedavi edilen ve DSM-IV tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanısı konmuş 30 hasta ile alkol dışı madde bağımlılığı tanısı konmuş 32 hasta katılmıştır. Olgulara yarı yapılandırılmış sosyodemografik form, Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAÖ) ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) uygulanmıştır.

Bulgular: DYÖ puan ortalaması 21.61±19.01 olarak saptanmıştır. DYÖ’den 15 ve üstü puan alanların oranı %51.6, 30 ve üzeri puan alanların oranı %29 olarak bulunmuştur. DYÖ’den 30 puan ve üzeri alanların, 15 puan altında alanlara göre HDDÖ, HAÖ ve ÇÇTÖ’nin duygusal kötüye kullanımı ve fiziksel ihmali değerlendiren alt ölçeklerinde yüksek puan ortalamaları saptanmıştır. DYÖ puanı, HDDÖ, HAÖ, ÇÇTÖ’nin duygusal ve fiziksel kötüye kullanım ve fiziksel ihmal puanı ile korelasyon göstermiştir. Bağımlı değişkenin DYÖ olduğu  çoklu regresyon modelinde HAÖ ve fiziksel ihmal puanları yordayıcı olarak belirlenmiştir.

Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları, madde bağımlılarının depresyon ve anksiyete de olduğu gibi dissosiyatif belirtiler ve bozukluk açısından da rutin olarak araştırılması gerektiği görüşünü desteklemektedir. Madde bağımlılarında DYÖ’nin uygulanması hem dissosiyatif bozukluk, hem de depresyon, anksiyete ve çocukluk çağı travması gibi ilişkili durumların riskini belirlemede faydalı olabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4:30-37)

Files
EISSN 2757-8038