ALPHA PSYCHIATRY

Determination of depression and anxiety levels of patients with diabetes mellitus

1.

Gaziantep Üniv. Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği, GAZİANTEP

2.

S.E.V. Gaziantep Amerikan Hastanesi Diyabet Merkezi, GAZİANTEP

Alpha Psychiatry 2006; 7: 18-26
Read: 761 Downloads: 458 Published: 11 May 2021

Objective: The research was done to determine the depression and anxiety levels of patients referred to a diabetes center and to examine relationships between sociodemographic variants and variants related to the illness and depression and anxiety.

Methods: Data was gathered with the interview form prepared by authors and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) developed by Zigmond and Snaith. In the evaluation data gained, percentage calculation, Student t-test, and one way ANOVA methods were used.

Results and Discussion: According to the results, significant relationship between HAD-A scale and gender, education, profession, economic status, staying at hospital due to diabetes mellitus (DM) and knowledge about illness was determined. Also there was a significant relationship between HAD-D scale and age, gender, education, profession, staying at hospital due to DM, and knowledge about illness. Suggestions were made according to the results. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:18-26)


Diyabetes mellituslu hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi

Amaç: Araştırma, bir diyabet merkezine başvuran hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini belirlemek, sosyodemografik ve hastalığa yönelik değişkenlerle depresyon ve anksiteye arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Görüşme Formu ve Zigmond ve Snaith tarafından geliştirilen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Student t-testi ve one way ANOVA yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; HAD-A ölçeği ile cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki durum, ekonomik durum, diyabet nedeniyle hastaneye yatış, komplikasyon durumu ve hastalığa yönelik bilgi arasında; HAD-D ölçeği ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki durum, diyabet nedeniyle hastaneye yatış ve hastalığa yönelik bilgi arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:18-26)

Files
EISSN 2757-8038