ALPHA PSYCHIATRY

Clinical and phenomenological features in pediatric bipolar disorder

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, İstanbul

2.

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, İstanbul

Alpha Psychiatry 2010; 11: 60-67
Read: 611 Downloads: 434 Published: 30 April 2021

Retrospective studies in adults with bipolar disorder have reported that as many as 60% experienced the onset of their bipolar disorder before 20 years of age, and 10-20% reported the onset before 10 years of age. These findings make childhood and adolescence onset bipolar disorder more relevant as early recognition and intervention in psychiatric disorders have been increasingly important. Today, despite there is no doubt on the existance of pediatric bipolar disorder, there remains significant controversy about clinical and phenomenological features of disorder in children and adolescents. This review article aims to present and discuss clinical and phenomenological features of pediatric bipolar disorder in the light of current literature. We performed a search on Pubmed using keywords ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ and reviewed fulltext or abstracts of relevant articles. We also benefited from print books particularly the fourth edition of Lewis’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. (Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:60-67)


Pediatrik bipolar bozuklukta klinik ve fenomenolojik özellikler

Bipolar bozukluğu olan erişkinlerle yapılan geriye dönük çalışmalar olguların %60’ında duygudurum belirtilerinin 20 yaşından ve %10-20’sinde 10 yaşından önce ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum psikiyatrik bozukluklar-da erken tanı ve müdahalenin giderek önem kazandığı günümüzde, çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğa olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Günümüzde çocukluk ve ergenlik çağı başlangıçlı bipolar bozukluğun varlığıyla ilgili bir kuşku olmasa da, hastalıkla ilgili değişik konularda henüz bir görüş birliğine varılmış değildir. Erişkin bipolar bozukluğundan farklılıklar gösteren ve tartışmaların sürdüğü konuların başında bipolar bozukluğun çocuk ve ergenlerdeki klinik özellikleri gelmektedir. Bu yazıda pediatrik bipolar bozukluğun klinik ve fenomenolojik özellikleri mevcut literatür ışığında gözden geçirilmektedir. PubMed ‘juvenile/pediatric bipolar disorder’, ‘bipolar disorder children/adolescents’ anahtar sözcükleri kullanılarak taranmış ve ilgili makalelerin tam metin veya özet-lerinden faydalanılmıştır. Başta Lewis’s Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı’nın dördüncü baskısı olmak üzere basılı kaynaklardan da yararlanılmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11:60-67)

Files
EISSN 2757-8038