ALPHA PSYCHIATRY

Associations between the levels of depression and the sense of limitedness: a psychometric analysis

1.

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü, Van

2.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

3.

Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Sinir Hast. Eğit. Araş. Hastanesi, İstanbul

4.

Yüzüncü Yıl Üniv. Eğitim Fakültesi, Van

5.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

Alpha Psychiatry 2008; 9: 191-196
Read: 655 Downloads: 455 Published: 07 May 2021

Objective: The sense of limitedness is a cognitive orientation that represents individuals’ limited, fixed, and interdependent attributions about interpersonal relations and life opportunities, which are sources for growth and motivation. The cognition is thought as a risk factor for onset of depression. The aim of this study was to assess the relationship between the sense of limitedness, depression, and other risk factors for depression in the study.

Methods: The Limitedness Schemas Questionnaire was developed to assess the level of limitedness orientation as a cognitive style. Data were collected from 767 university students and 142 adult subjects via the Limitedness Schemas Questionnaire, the Beck Depression Inventory, the Beck Depression Inventory, the Rosenberg Self Esteem Scale, and the Learned Helplessness Scale. Subscales of the Limitedness Schemas Questionnaire were obtained by using principle components analysis. Correlations between psychological variables and sense of limitedness were used for evaluation of convergent validity.

Results: The Limitedness Schemas Questionnaire had an inner consistency of 0.89. A four-factor structure was obtained for the 30-item Limitedness Schemas Questionnaire. Total and subscale scores of Limitedness Schemas Questionnaire were significantly correlated with depression, anxiety, self esteem, and learned helplessness.

Discussion: Results have shown that the Limitedness Schemas Questionnaire is a reliable and valid construct. Results also revealed that sense of limitedness may be a cognitive vulnerability factor for both depression and for other types of psychopathology. (Anatolian Journal of Psychiatry 2008; 9:191-196)


Sınırlılık algısının depresyonla ilişkisi: Psikometrik bir analiz

Amaç: Sınırlılık algısı, gelişim ve motivasyon kaynağı olarak kişiler arası ilişkileri ve yaşam olanaklarını sınırlı, sabit ve birbiriyle bağımlı biçimde değerlendirmeleri ifade eden bilişsel bir yönelimdir. Sınırlılık algısı depresyonun ortaya çıkışında bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada sınırlılık algısı, depresyon ve depresyonla ilişkili diğer risk faktörleri arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bilişsel düşünme biçiminde sınırlılık yöneliminin düzeyini belirleyebilmek için Sınırlılık Şemaları Ölçeği geliştirildi. Yedi yüz atmış yedi üniversite öğrencisi ve 142 yetişkine Sınırlılık Şemaları Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği uygulandı. Şınırlılık Şemaları Ölçeği’nin alt faktörleri temel bileşenler analizi kullanılarak bulundu. Birlikte geçerlik düzeyleri için psikolojik değişkenlerin sınırlılık algısı düzeyleriyle korelasyonları hesaplandı.

Bulgular: Sınırlılık Şemaları Ölçeği’nin iç tutarlılığı 0.89 bulunmuştur. Sınırlılık Şemaları Ölçeği’ne ilişkin dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. SŞÖ toplam puanları ve alt ölçekleriyle depresyon, anksiyete, benlik saygısı ve öğrenilmiş çaresizlik arasında istatistiksel olarak önemli korelasyon değerleri elde edilmiştir.

Tartışma: Elde edilen bulgular Sınırlılık Şemaları Ölçeğinin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Sınırlılık algısıyla ilişkili bu çalışmanın sonuçları, sınırlılık algısının depresyon için önemli bir bilişsel yatkınlık faktörü olabileceğini göstermektedir. Sınırlılık algısı, diğer psikopatoloji çeşitleri için de bilişsel bir risk etkeni olabilir. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008; 9:191-196)

Files
EISSN 2757-8038