ALPHA PSYCHIATRY

Anxiety-depression levels and harmful habits at last year of high school students (the research of Mardin province)

1.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİYARBAKIR

2.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı DİYARBAKIR

Alpha Psychiatry 2003; 4: 144-150
Read: 672 Downloads: 499 Published: 20 May 2021

Objective: The aim of the study was to determine the levels of anxiety and depression, and the frequency of suicide attempts and harmful habits in senior students of the high schools.

Method: A part of 3rd class students of 6 high schools at the centrum of Mardin were involved. Sociodemographic Information Form, Beck Depression Inventory (BDI), State Anxiety Inventory (STAI-I) and Trait Anxiety Inventory (STAI-II) were applied to a total of 444 students.

Results: The mean age was 16.8 years, 59% of whom were male, and 89% were living with their parents. 81.8% of their father and 47.5% of their mother had at least primary level of education. Their mean inventory points were determined as BDI=13.7, STAI-I=42.7, and STAI-II=43.8. In 58% of the students’ STAI-I point, in 66% STAI II point were 41≤;and in 37% BDA point were 17≤. Female students had higher STAI-II points. There was a positive correlation between BDI, STAI-I, and STAI-II points (p=0.0001). 81.3% of the families were small, 89% of the students were living with their families. 8.6% of the students were daily smoker, 1.6% were taking alcohol 1 or 2 times a week. 36.3% of the students had thought about suicide, 1.8% had attempted once, 17.4% were hopeless about the future. In the students with high BDI, STAI-I and STAI-II points, there were more hopeless about the future, and more history of thinking suicide and attempting suicide. The students who were smoker had higher points of these three inventories.

Discussion: About 2/3 of students at had higher anxiety and 1/3 of who had higher depressive mood than threshold levels. Frequency of attempting suicides was about 2% throughout the life. Cigarette and alcohol usage rates were less than most of the other Turkish cities. Considering the risk groups, it’s a useful approach to condense guidance and counseling services in high schools. (Anatolian Journal of Psychiatry 2003; 4:144-150)


Lise son sınıf öğrencilerinde anksiyete-depresyon düzeyleri ve zararlı alışkanlıklar: Mardin çalışması

Amaç: Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinde anksiyete ve depresif duygudurum düzeylerini, özkıyım girişimi ve zararlı alışkanlıkların sıklığını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem: Mardin il merkezindeki 6 lisenin son sınıf öğrencilerinden bir kısmı çalışmaya alındı. Toplam 444 öğrenciye Sosyodemografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk Anksiyete Envanteri (DKE) ve Sürekli Anksiyete Envanteri (SKE) uygulandı.

Sonuçlar: Öğrencilerin yaş ortalaması 16.8 yıldı, %59’u erkekti ve %89’u anne babası ile birlikte kalıyordu. Babalarının %81.8’i, annelerinin %47.5’i ilkokul ve üstü eğitim düzeyindeydi. Ölçek puan ortalamaları BDE=13.7, DKE=42.7, SKE=43.8 olarak bulundu. %58’inde DKE, %66’sında SKE puanı 41 ve üstündeydi, %37’sinde BDE puanı 17 ve üstündeydi. SKE puanları kız öğrencilerde daha fazlaydı. BDE, DKE ve SKE puanları arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0.0001). Ailelerin %81.3’ü çekirdek aileydi, öğrencilerin %89’u anne-babası ile birlikte kalıyordu. %8.6’sı günlük sigara içmekteydi, %1.6’sı haftada 1-2 kez alkol almaktaydı. Öğrencilerin %36.3’ü daha önce özkıyımı düşündüğünü, %1,8’i bir kez denediğini, %17,4’ü gelecekten umutsuz olduğunu belirtti. BDE, DKE ve SKE puanı yüksek olanlarda gelecekten umutsuzluk, özkıyımı düşünme ve özkıyımı deneme öyküsü daha fazlaydı. Sigara içenlerde her üç ölçeğin puanları daha yüksekti.

Tartışma: Lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık 2/3’ünde kaygı, 1/3’ünde depresif duygudurum düzeyi eşik değer üzerindedir. Yaşam boyu özkıyım girişimi sıklığı yaklaşık %2’dir. Sigara ve alkol kullanım yaygınlığı birçok ilimizden daha düşüktür. Risk grupları göz önüne alınarak, lise son sınıflarda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yoğunlaştırılması yararlı bir yaklaşım olacaktır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4:144-150)

Files
EISSN 2757-8038