ALPHA PSYCHIATRY

Anxiety, depression and sexual life of hemodialysis patients

1.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, GAZİANTEP

2.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, GAZİANTEP

3.

Gaziantep Güneydoğu Diyaliz Merkezi, GAZİANTEP

Alpha Psychiatry 2007; 8: 287-292
Read: 637 Downloads: 434 Published: 10 May 2021

Objective: It is known that the new life style due to hemodialysis causes psychiatric and sexual problems. The purpose of this study is to find out the frequency of the increasing sexual problems during chronic illnesses on the  patients taking hemodialysis treatment and its relationship with psychiatric problems.

Methods: Forty-six voluntary hemodialysis patients, who are married, are able to communicate and are taking hemodialysis treatment, were administered Arizona Sexual Experience Scale and Hospital Anxiety and Depression Scale, and completed a personal information form. Data was analyzed by t-test, ANOVA, correlation and calculating the percentages and averages.

Findings: Average age of patients was 44.93±1.83 years. %63 of patients was men; %37 of them was women. %76.1 of them sexual life was affected negatively. Significantly relationship determined between age, gender, education level and affect status of diseases social life with sexual life. It was determined that gender and profession affect patients’ anxiety levels, economic status whereas changes in intrafamilial roles and social life significantly affect depression levels. The relationship between sexual life and depression scores of male patients were found to have a positive correlation (r=0.419).

Conclusion: Depression is frequently observed in hemodialysis patients and hemodialysis has a negative effect on social and sexual life. (Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:287-292)


Hemodiyaliz hastalarında anksiyete, depresyon ve cinsel yaşam

Amaç: Hemodiyaliz nedeniyle gelişen yaşam tarzı değişikliklerinin psikiyatrik ve cinsel sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışma kronik hastalıklarda artan cinsel sorunların hemodiyaliz uygulanan hastalardaki sıklığını belirlemek ve psikiyatrik sorunlarla bağlantısını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Hemodiyaliz uygulanan, evli, iletişim kurulabilen ve gönüllü 46 diyaliz hastasına Bilgi Formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Veriler yüzde, ortalama, t testi, ANOVA ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 44.93±1.83 yıl, %63’ü erkek, %37’si kadın, cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilenenlerin oranı %76.1’dir. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve hastalığın sosyal yaşamı etkileme durumu ile cinsel yaşam arasında anlamlı ilişki belirlenmiştir. Cinsiyet ve mesleksel durumun hastaların anksiyete düzeyini; gelir durumu, hastalığın aile içi rolleri ve sosyal yaşamı etkilemesinin hastaların depresyon düzeyini anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Erkeklerin cinsel yaşamı ve depresyon puanları arasında pozitif yönde ve önemli ilişki bulunmuştur (r=0.419).

Sonuç: Hemodiyaliz uygulanan hastalarda depresyonun sık görüldüğü, hemodiyalizin sosyal ve cinsel yaşamı olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. (Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:287-292)

Files
EISSN 2757-8038