ALPHA PSYCHIATRY

A case of dementia with early onset that mimics schizoaffective disorder

1.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, KOCAELİ

2.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, KOCAELİ

Alpha Psychiatry 2006; 7: 248-252
Read: 466 Downloads: 334 Published: 11 May 2021

Dementia in young adults is rarely reported. Etiologies include dismyelinating disorders like metachromatic leuko-dystrophy and adrenoleukodystrophy, enzyme and vitamin deficiencies like arylsulfatase A or vitamin E, slow virus diseases like Creutzfeld-Jacob disease, genetic diseases like hereditary spinocerebellar ataxies, intoxica-tions and tumors. Symptoms of dementia like social isolation decreased social functioning, disorganized behavior, abulia and apathy may mimic negative symptoms of psychosis. Here, we report the neruopsychiatric evaluation of a case of dementia in a 27 year old male which was previously diagnosed and treated as schizo-affective disorder. (Anatolian Journal of Psychiatry 2006; 7:248-252)


Şizoafektif bozuklukla karışan bir erken demans olgusu

Genç erişkinlikte demans nadiren bildirilmektedir. Olguların etiyolojilerinde metakromatik lökodistrofi ve adrenolö-kodistrofi gibi dismiyelinizan hastalıklar, arilsülfataz A veya vitamin E eksikliği gibi enzim ve vitamin eksiklikleri, Creutzfeldt-Jacob hastalığı gibi yavaş virüs hastalıkları, herediter spinoserebellar ataksiler gibi kalıtsal hastalıklar, dejeneratif süreçler, entoksikasyonlar veya tümörler yer alabilir. Demansın içe çekilme, sosyal işlevsellikte bozul-ma, dezorganize davranışlar, irade eksikliği ve apati gibi belirtileri psikotik bozuklukların özellikle negatif belirtileri ile karışabilir. Bu yazıda 27 yaşında bir erkekte daha önce şizoaffektif bozukluk olarak değerlendirilerek tedavi edilmeye çalışılmış bir demans olgusunun nöropsikiyatrik değerlendirilmesinin aktarılması amaçlanmıştır. (Ana-dolu Psikiyatri Dergisi 2006; 7:248-252)

Files
EISSN 2757-8038